Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งานวิจัย

รายงานผลการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ที่มีผลดีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

งานวิ…

Continue Reading...
Posted in FACEBOOK PAGE

https://www.facebook.com/edutnsumk

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

โครงก…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ในโอกาสที่ได้รับใบเกียรติคุณ ผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น

ขอแสด…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการก้าวแรกก้าวใหม่(ปฐมนิเทศ)ประจำปีการศึกษา 2564 “ผ่านระบบออนไลน์”

เมื่อ…

Continue Reading...