โครงสร้างหลักสูตร

เล่มหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 2560 สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562)  >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563)  >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

 

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี)   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 2560 สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 2560 สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

โครงสร้างแผนการเรียน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562)  >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563)  >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<