ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ปรัชญา

“พลศึกษาและกีฬา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ”

 

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน”

 

พันธกิจ

    »ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาสตร์การกีฬา

    »วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรม  ด้านศาสตร์การกีฬา

    »บริการวิชาการแก่สังคม

    »ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

    »ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล