กิจกรรม/โครงการ

โครงการปฐมนิเทศ(ก้าวใหม่วันใหม่) ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมชมรมสโมสรนักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้ออมสู่โลกอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ)

โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2562

โครงการวิ่งประเพณีน้องพี่พลศึกษา

โครงการการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมไทยอีสานตอนล่าง