โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ณ สนามฟุตซอล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม

Share: