คีตะมวยไทยและกิจกรรมทางกาย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู  โดยมี ผศ ดร.รัตนาพร  กองพลพรหม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เช้า  วาทโยธา  ครูพยัคฆ์  วงษ์คำ  และครูอาทิตย์  ทบวงษ์ศรี เป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อคีตะมวยไทยและกิจกรรมทางกายในครั้งนี้

Share: