การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสำหรับการสอนวิชาพลศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู ครั้งที่ 1 โดยมี นายกอบกิจ  ธรรมานุชิด รองอธิการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ ดร.ขจรพงษ์  ร่วมแก้ว อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมราชภัฏหาสารคาม เป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสำหรับการสอนวิชาพลศึกษาในครั้งนี้

Share: