โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 ครั้งที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาปฏิบัติการสอนชั้นปีที่ 5 โดยมี ผศ.ดร.วันชัย  กองพลพรหม ผู้ช่วยอธิการฝ่ายบริหารฯ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

Share: