โครงการปฐมนิเทศ (ก้าวใหม่วันใหม่)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ (ก้าวใหม่วันใหม่) ให้กับนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านรองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู” ในครั้งนี้

Share: