โครงการอบรมเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 ก่อนเข้าศึกษาต่อ

มื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 ก่อนเข้าศึกษาต่อ ให้กับนักศึกษาชั่นปีที่1 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กองพลพรหม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการทัเองหมด 90 คน และได้เชิญวิทยากร

มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู”

Share: