การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 9 และระดับชาติครั้งที่ 18 “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ทางการศึกษา : อนาคตและความท้าทายสู่การวิจัยทางการศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในยุคปรกติใหม่

http://www.ice.educ.su.ac.th

กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับ ได้แก่

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

วิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา

ผู้นำและนโยบายทางการศึกษา

การอุดมศึกษา

ภาษาและมนุษยศาสตร์

การศึกษาผู้ใหญ่และการฝึกอบรม

จิตวิทยา

การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้

เทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษาพิเศษ

การศึกษาตลอดชีวิต

หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา/การเรียนรู้

Share: