มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “วิจัยสร้าง Innovation และ Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านงานวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

https://dept.npru.ac.th/conference14/

ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยายและแบบภาคโปสเตอร์ จำนวน 20 Sessions กลุ่มที่เปิดรับบทความ ได้แก่

1.ชีววิทยา เกษตร และอาหาร

2.วิทยาศาสตร์กายภาพ

3.คณิตศาสตร์และสถิติ

4.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  และการสื่อสาร

6.คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

7.การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal

8.บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

9.นิเทศศาสตร์

10.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11.รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์

12.อาเซียนศึกษา รัฐศาสตร์ และการระหว่างประเทศ

13.ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

14.การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ

15.บริหารการศึกษา

16.หลักสูตรและการสอน

17.วิจัยการศึกษาและงานประจำสู่งานวิจัย (R to R)

18.การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

19.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

20.สาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม

Share:

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *