โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2 ภาคปลายปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2 ภาคปลายปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีนายกอบกิจ ธรรมนุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาหลังปฏิบัติการสอน

Share: