งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 (ออนไลน์)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 (ออนไลน์)
The 9th National Academic Conference of KU.CSC 2021 (9th# NAC KU.CSC 2021)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

ณ การประชุมออนไลน์

Website: https://conference.csc.ku.ac.th/

Facebook ที่เกี่ยวข้อง: https://bit.ly/3l320bO

Deadline submission: 15 ตุลาคม 2564 [ขยายเวลา]

การแบ่งกลุ่มประชุมออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่:

1. กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and technology) ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. กลุ่มบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Business Administration and Social Sciences) ได้แก่ บริหารธุรกิจ (การตลาด การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการการโรงแรม) กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
4. กลุ่มการศึกษา (Education) ได้แก่ การบริหารการศึกษา จิตวิทยาการสอน หลักสูตรการสอน
5. กลุ่มเกษตรและอาหาร (Agriculture and food) ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรทางการเกษตร ประมง วนศาสตร์ คหกรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถาม:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
E-mail: kucscconference2021@gmail.com
หรือ คุณรัชชานนท์ ผงทอง
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 095-651-0583

Share: