โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอีสานตอนล่าง

เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอีสานตอนล่าง ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะปฏิบัติและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอีสานตอนล่าง โดยได้เชิญวิทยากร    ว่าที่ร้อยตรี ลิ่มเมฆา อุ่นฤทธิ์ จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มาให้ความรู้ในในครั้งนี้

Share: