โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ คณะศึกษาศาสตร์ (กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้ KM ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

Share: