โครงการพัฒนาความรู้จัดทำสื่อ ICT กับการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกลุ่มเป้าหมายบุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

Share: