โครงการอบรมสัมมนา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการสอน โรงเรียนเครืองข่าย ปีการศึกษา 2564  ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณห้องประชุมพลบดี มหาวิทบาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

 

 

 

Share: