โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเรืองขวัญดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังฝึกประสบการณ์สอน 1 และแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตการศึกษาในโรงเรียน

Share: