โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเรืองขวัญดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนา ระหว่างปฏิบัติการสอน 1 ครั้งที่ 2 โดยนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กองพลพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ ติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่าง ฝึกประสบการณ์สอน 1 และแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตการศึกษาในโรงเรียน มีเป้าหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์และอาจารย์นิเทศก์

Share: