ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ปรัชญา

“พลศึกษาและกีฬา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ”

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน”

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาสตร์การกีฬา

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรม  ด้านศาสตร์การกีฬา

3. บริการวิชาการแก่สังคม

4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

Share: