ผลการประเมินคุณภาพ

♥รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ♥
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564

♥รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร♥

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562 (ไม่ได้รับการประเมิน)
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

Share: