อบรมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับทบทวน) ปี พ.ศ. 2563

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  และ ดร.บุณยาพร สารมะโน เลขานุการดำเนินโครงการ  “จัดอบรมสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับทบทวน) ปี พ.ศ. 2563” ให้กับบุคลากร  เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับทบทวน) ปี พ.ศ. 2563  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อมร  โททำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นวิทยากร ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้ ♥♥

 

Share: