แบบประเมินภาวะการมีงานทำ

“แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563”

ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2563  (รหัสนักศึกษา 2559)

ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

……………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

Share: