โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 – 25  กรกฎาคม  2563  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ  ให้กับนักศึกษาใหม่  คณะศึกษาศาสตร์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  กองพลพรหม   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาชีพ  โดยในวันที่ 24  ได้นิมนต์ พระครูสารกิจประยุต (หลวงตากาบ)  วัดขุนพรหมดำริมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง  คุณธรรม  จริยธรรม สำหรับบัณฑิต    และวันที่  25  กรกฎาคม  2563   ได้เชิญ ผู็ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ  ศูนย์จันทร์  มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง  บทบาทและหน้าที่ครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21   ณ  ห้องประชุมเรืองขวัญดี  ตึกสำนักงานรองอธิการบดี   ชั้น 3  โดยมีบุคลากรและนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์        เข้าร่วมโครงการ  108 คน   

 

Share: