Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2 ภาคปลายปีการศึกษา 2564

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 9 และระดับชาติครั้งที่ 18 “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ทางการศึกษา : อนาคตและความท้าทายสู่การวิจัยทางการศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในยุคปรกติใหม่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “วิจัยสร้าง Innovation และ Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านงานวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย