Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยการปฏิบัติการสอน 2/2563

ดาวห์…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินการปฏิบัติการสอน 2/2563

ดาวห์…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั้งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวโห…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ปีการศึกษา 2562

ดาวโห…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมฯ (Word)

แบบฟอ…

Continue Reading...