Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานความสำเร็จของโครงการ

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

โครงก…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ในโอกาสที่ได้รับใบเกียรติคุณ ผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น

ขอแสด…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการก้าวแรกก้าวใหม่(ปฐมนิเทศ)ประจำปีการศึกษา 2564 “ผ่านระบบออนไลน์”

เมื่อ…

Continue Reading...