Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการพัฒนาบุคลากรสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงก…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการอบรมสัมมนาครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการสอน โรงเรียนเครืองข่าย ภาคปลายปีการศึกษา 2564

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการพัฒนาความรู้จัดทำสื่อ ICT กับการจัดการเรียนการสอน

เมื่อ…

Continue Reading...