Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 2/2563 และประชุมครูพี่เลี้ยง (ออนไลน์)

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

สัมมนาการจัดการความรู้ KM

คณะศึ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาก่อนปฏิบัติการสอน 2 ปีการศึกษา2563

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

นิทรรศการในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ…

Continue Reading...