Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา (กิจกรรมบายเนียร์)

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นพื้นฐานและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาครูพลศึกษา

เมื่อ…

Continue Reading...