Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาครูพลศึกษา

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการแสดงผลงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

&nbsp…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 2/2563 และประชุมครูพี่เลี้ยง (ออนไลน์)

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร

ด้วยค…

Continue Reading...