Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการพัฒนาความรู้จัดทำสื่อ ICT กับการจัดการเรียนการสอน

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานความสำเร็จของโครงการ

เมื่อ…

Continue Reading...