Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

Continue Reading...
Posted in งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมชมรมสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

โครงการปฐมนิเทศ (ก้าวใหม่วันใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอ…

Continue Reading...