Posted in ข่าวทั่วไป งานวิชาการ

คำสั้งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวทั่วไป ข่าวเด่น

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์

Posted in การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ข่าวกิจกรรม ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

“วันผ้าป่าการศึกษา” ตรงกับวัน เสาร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓..เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๙ น.”ผ้าป่าการศึกษาทุกกอง/ทุกห้อง/ทุกรุ่น”

Posted in การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

กิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรคณะศึกษาศาสตร์

Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

โครงการกิจกรรมสัมมนาการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการ