Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ปีการศึกษา 2562

ดาวโห…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รายชื่อโรงเรียนปฏิบัติการสอน 1 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และจำนวนนักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 ประจำปีการศึกษา 2563

&nbsp…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สัมมนาก่อนปฏิบัติการสอน 1 ประจำปีการศึกษา2563

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Continue Reading...