Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 2/2563 และประชุมครูพี่เลี้ยง (ออนไลน์)

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยการปฏิบัติการสอน 2/2563

ดาวห์…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินการปฏิบัติการสอน 2/2563

ดาวห์…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาก่อนปฏิบัติการสอน 2 ปีการศึกษา2563

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

นิทรรศการในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อ…

Continue Reading...