Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รายงานผลการเรียนวิชาพลศึกษา ทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้วิธีสอน แบบทฤษฎีพหุปัญญา ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

งานวิ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รายงานผลการเรียนวิชาพลศึกษา เรื่อง ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล โดยใช้แผนการ จัดการเรียนรู้แบบทฤษฎีพหุปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รายงานการวิจั

งานวิ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งานวิจัย

รายงานผลการเรียนการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ที่มีผลดีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

งานวิ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการก้าวแรกก้าวใหม่(ปฐมนิเทศ)ประจำปีการศึกษา 2564 “ผ่านระบบออนไลน์”

เมื่อ…

Continue Reading...