Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาครูพลศึกษา

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการแสดงผลงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

&nbsp…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 2/2563 และประชุมครูพี่เลี้ยง (ออนไลน์)

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยการปฏิบัติการสอน 2/2563

ดาวห์…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินการปฏิบัติการสอน 2/2563

ดาวห์…

Continue Reading...