Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอีสานตอนล่าง

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิจัยและนวัตกรรมเผยแพร่/ตีพิมพ์

♥2562…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายวิชาบูรณาการ ปี 2564

มคอ. …

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา (นิทรรศการนำเสนอผลงานการปฏิบัติการสอน)

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา

ประกา…

Continue Reading...