Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมชมรมสโมสรนักศึกษาขึ้นโดยมีทั้งหมด 12 ชมรม 12 ชนิดกีฬา และได้จัดให้ทุกชมรมมีการแข่งขันเพื่อฝึกให้นักศึกษาได้เป็นผู้เล่นกีฬา ผู้ฝึกสอน และฝ่ายจัดการแข่งขัน มีความรักสามัคคีในคณะสีชมรม ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาม โดยการนำของท่านรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร กองพลพรหม และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักศึกษา และให้การสนับสนุนเงินรางวัลให้แต่ละชมรม

&nbsp…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

กิจกรรมมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” ประจำปี 2563มื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเดชภิมล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปีจัดกิจกรรม”มุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” ประจำปี 2563 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงขาติ กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมชมรมสโมสรนักศึกษา เป็นกิจกรรมในภาคเช้าและกิจกรรมเสริมความเป็นครูของคณะศึกษาศาสตร์

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น
Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันพุธแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร กองพลพรหม รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าสู่การเปิดภาคเรียนโดยมีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าแถว และใส่แมสปิดปากเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Continue Reading...