Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา

ประกา…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร

ด้วยค…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมชมรมสโมสรนักศึกษาขึ้นโดยมีทั้งหมด 12 ชมรม 12 ชนิดกีฬา และได้จัดให้ทุกชมรมมีการแข่งขันเพื่อฝึกให้นักศึกษาได้เป็นผู้เล่นกีฬา ผู้ฝึกสอน และฝ่ายจัดการแข่งขัน มีความรักสามัคคีในคณะสีชมรม ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาม โดยการนำของท่านรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร กองพลพรหม และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักศึกษา และให้การสนับสนุนเงินรางวัลให้แต่ละชมรม

&nbsp…

Continue Reading...