Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา (นิทรรศการนำเสนอผลงานการปฏิบัติการสอน)

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา

ประกา…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร

ด้วยค…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ…

Continue Reading...