Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 9 และระดับชาติครั้งที่ 18 “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ทางการศึกษา : อนาคตและความท้าทายสู่การวิจัยทางการศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในยุคปรกติใหม่

http:…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “วิจัยสร้าง Innovation และ Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านงานวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

https…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐชนน กองพลพรหม นักกีฬาวู้ดบอลทีมชาติไทย ที่ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

รายละ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 18 “เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ”

การปร…

Continue Reading...