Recent Posts

Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม

เรียน…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ)

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา (นิทรรศการนำเสนอผลงานการปฏิบัติการสอน)

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา (กิจกรรมบายเนียร์)

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

เมื่อ…

Continue Reading...